MŠ Prokopa Holého


 Kapacita MŠ: 81 dětí
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30
 Telefon: 569 428 888

 Sluníčka: 705 894 825
 Hvězdičky: 705 894 826
 Kometky: 736 500 467

 

Školní vzdělávací program


Spolu jsme se potkali, ruce jsme si podali

 

 

ruce

Filozofie školy

Současný svět, který je čím dál více zaměřen na výkon, úspěch, nabývání hmotného majetku, potřebuje nejen lidi vzdělané, ale lidi, kteří jsou především citliví, empatičtí, slušní, nesobečtí a pravdiví. V uspěchané komerční společnosti, kdy se dětem často předkládá vše jako dané, kdy neumějí hledět na svět svým pohledem, nedělají si svůj názor, přehlížejí důležité detaily, nuance každodenního života, nemají čas se zastavit a zahledět, zaposlouchat, zasnít, bychom jim měli umět pomoci najít klíč k vlastním srdcím.

Ve své knize říká Exupéry ústy lišky Malému princi: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

V mateřské škole, v době nejranějšího dětství, máme my, učitelky, obrovskou příležitost a zodpovědnost probouzet v dětech to nejcennější, co život činí životem – a to je lidství.

Je naší krásnou povinností vychovat z dítěte plnohodnotného člověka. Je naší povinností hledat a nalézat cesty, jaké dětem nabídneme, jakými je budeme provázet a jak hluboké prožitky si dítě z těchto cest ponese.

Jsme přesvědčení, že předškolní věk je tou nejdůležitější dobou v životě dítěte, kdy se utváří jeho charakter, jeho pohled na svět, na lidi kolem něho a na sebe samého.

Jan Amos Komenský řekl: „Ne z každého dřeva může být fládr, ale z každého člověka může být člověk."

Zvolili jsme si tento výrok jako motto naší školky, jako nejdůležitější cíl výchovy.
 

Vize školy

Chtěli bychom, aby naše mateřská škola byla místem:

 • kde se k sobě malí i dospělí chovají přátelsky, s respektem, úctou, důvěrou a uznáním
 • kde silnější umí pomoci slabšímu
 • kde se děti cítí jistě a bezpečně
 • kde si mohou děti volně hrát
 • kde se uplatňuje prožitkové a zkušenostní učení
 • kde se učí děti samostatně myslet a prozkoumávat věci do hloubky
 • kde se děti učí rozpoznat problém a najít vlastní účinné řešení
 • kde se dítě nebojí říci svůj názor
 • kde se rozvíjí kreativita a představivost, tvoření a fantazie
 • kde se učí děti vybrat si a nést za svou volbu zodpovědnost
 • kde jsou rodiče nedílnou součástí veškerého dění
 • kde se pedagogové neustále vzdělávají
 • kde si vážíme práce všech zaměstnanců školy

Chtěli bychom, aby děti vzpomínaly na svou školku a na všechny, se kterými se v ní setkaly s radostí a hrdostí.
 

Koncepce MŠ na 3 roky

Motto: „Ne z každého dřeva může být fládr, ale z každého člověka může být člověk.“ ( J. A. Komenský )

Cíle:

 • Dovést dítě na práh školy - samostatné, jisté, odvážné, schopné umět a chtít pomoci druhému, citlivé k přírodě, vnímavé ke všem hodnotám, které vytvořila společnost
 • Učit děti lidskosti,úctě jednoho k druhému, vzájemnému respektu a pomoci
 • Vytvořit školu, která doplňuje rodinnou výchovu, vychovává a vzdělává děti podle jejich individuálních možností, pěstuje jejich důvěru ke světu a podporuje radost z učení
 • Vycházet z individuality každého dítěte, rozvíjet ho podle jeho schopností, možností, předpokladů a dispozic
 • Pomáhat rodičům podporovat a rozvíjet rodinnou výchovu, odborným přístupem a radou být rodičům dobrým pomocníkem při výchově a vzdělávání jejich dětí
   

Roční téma 2021 - 2022 "Otvíráme dveře do světa fantazie"

 

Záměry výchovně vzdělávací práce

 

 • Hrou, která je dětem nejpřirozenější a nejbližší, upevňovat a rozšiřovat dovednosti
 • Posilovat prosociální jednání ve vztahu k ostatním lidem ( ve školce, rodině, mezi dětmi)
 • Dbát na vyváženost a provázanost spontánních a řízených činností
 • Pomocí prvků dramatické výchovy objevovat sama sebe i svět kolem sebe
 • Metodami prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí podněcovat radost z učení a objevování
 • Využívat přirozených každodenních situací a nápadů dětí k dalšímu plánování v jednotlivých třídách i celé školy
 • Dávat dítěti dostatek příležitostí ke komunikaci, k vyjádření vlastních názorů a myšlenek,sdělování zážitků a prožitků
 • Vyvážit potřebu svobody a řádu – stanovit si s dětmi jasná pravidla
 • Zachovat právo na výběr
 • Budovat v dětech pocit jedinečnosti, ne však jedinosti
 • Podporovat individuální možnosti dětí
 • Rozvíjet a podporovat mimořádné schopnosti dětí a doplnit nabídku o další aktivity
 • Vzdělávání uskutečňovat na základě integrovaných bloků – provázaných, na sebe navazujících logických celků, pro děti smysluplných

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru